Често задавани въпроси

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВТ-ТРЕЙД ЕООД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИТА НА РЬКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВРШВАНЕТО НА ВНОС И ТРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДОСТАВКА ПО ТРЬЖНИ ПРОЦЕДУРИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА, ОФИС МЕБЕЛИ И ТЕХНИКА И ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, ТРГОВИЯ И МОНТАЖ Н А ОБЗАВЕЖДАНЕ АЗ СОЦИАЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОФИСИ, ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС И БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОСТАВКА, ГАРАНЦИОННА ПОДДРЬЖКА И СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНО И ИТ ОБОРУДВАНЕ, ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ; С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ИВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Рыководството е определило следните основни цели:
• Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни и непрекьснато подобряване п о отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите/Заинтересованите страни; Повишаване на качеството и разширяване на обхвата ан предлаганите услуги;
• Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси; Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект, намаляване и предотвратяване на замърсяването отдейността си и подобряване на условията на труд:
• Прилагане на систематичен подход аз поддржане на обучението и повишаване квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и повишаване наличната им отговорност към опазване на околната среда;
• Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осьзнаване ан поетия отВТ-ТРЕЙД ЕООД ангажимент за предотвратяване и недопускане на замрсяване от дейността ис и изпълнение на поетите задължения за спазване, за опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, Поддържане и непрекъснато развиване налидерските качества на Рьководството; Планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекьснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в Организацията;
• Недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите Заинтересовани страни;
• Осигуряване ан съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Организацията ис е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекьснато информиране аз изисквания на приложимото законодателство и оценка на съответствието с изискванията поотношение на здравето и безопасността при работа и околната среда,
• Непрекъснато подобряване навнедрената и поддържана Интегрирана система за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда и качеството.

Ръководството на ВТ-ТРЕЙД ЕООД е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на рьководния и изпълнителски състав в неиното развитие.